MADE BY MIMS AB/fruit noir

PERSONUPPGIFTSPOLICY

(per den 24 maj 2018)

 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Vid kontakt med Made By Mims/fruit noir kommer du ibland att lämna över personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande fysisk person.

Made By Mims/fruit noir är personuppgiftsansvarigt för alla de uppgifter som överlämnas till oss och behandlas hos oss via vår hemsida www.fruitnoir.com eller www.fruitnoir.se.

I denna policy beskrivs hur Made By Mims/fruit noir utför sin personuppgiftsbehandling.

MADE BY MIMS/fruot noir PERSONUPPGIFTHANTERING

Denna policy förklarar hur vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten. All vår personuppgiftshantering vilar på en legal grund.

 

INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vanligtvis kan vår hemsida www.fruitnoir.com eller www.fruitnoir.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varat och vilka sidor som besöks.

Vid besök på www.fruitnoir.com eller www.fruitnoir.se kan cookies komma att användas, se mer under avsnitt Cookies.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Made By Mims/fruit noir via hemsidan. Made By Mims/fruit noir kan dessutom få tillgång till dina personuppgifter när dun exempelvis lämnar dessa uppgifter via brev, e-post, telefon eller genom att Made By Mims/fruit noir får uppgifter från offentliga register.

 

ÄNDAMÅL

Made By Mims/fruit noir samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst eller fullgöra en beställning som berörd person har begärt. Made By Mims/fruit noir behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

SAMTYCKE

Made By Mims/fruit noir strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Made By Mims/fruit noir inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart.  Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja legala krav eller avtal.

 

ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

 

SÄKERHET

Made By Mims/fruit noir vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna vidtas för att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

 

GALLRING

Made By Mims/fruit noir bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Rätt att återkalla samtycke
För det fall behandlingen av Personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

 

Rätt till tillgång 
Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som Made By Mims/fruit noir har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Vi ber dig då inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Vi tillhandahåller tillgång till dina personuppgifter kostnadsfritt. För det fall du önskar fysiska kopior kan vi dock komma att debitera en administrationsavgift. 

 

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
För Made By Mims/fruit noir är det viktigt att säkerställa att de personuppgifter vi har är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade. 

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning. 

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt eller legal skyldighet att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Kontakt 
Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor avseende hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

Vänligen inkom med dina frågor skriftligen till oss på: info@fruitnoir.com

Made By Mims/fruit noir kan komma att be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina frågor. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig när du kontaktar oss för någon annans räkning.

 

LÄNKNING

Uppgifterna på denna sida gäller för Made By Mims/fruit noir och för hemsidan www.fruitnoir.com eller www.fruitnoir.se, om inte annat uppges.

I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Made By Mims/fruit noir svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

 

ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPLOICY

Om det sker förändringar i hur Made By Mims/fruit noir hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

 

COOKIES

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

- Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare

- Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats

- Vilka sidor som besöks på webbplatsen

- Hur lång tid besöket tar

- Vilken webbläsare som används

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.